Skontaktujte se
se specialistem

Ozvěte se nám pro získání individuální nabídky
šité na míru Vašim potřebám.

Poučenie o právach dotknutých osôb

v. 2405181

 

Vážení zákazníci Mudroch LABS s.r.o,

aby ste si mohli kúpiť alebo používať naše výrobky, spracúvame Vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás dôležité. Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov.

 

Aké máte práva

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

-           už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,

-          odvoláte svoj súhlas, 

-          namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov,

-          osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak:

- nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až kým neoveríme ich správnosť,

- vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv,

- namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XLS alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvaniu kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nášho oprávneného záujmu, môžete namietať ich spracúvaniu, ak máte na to osobné dôvody.

 

Ako môžete tieto práva vykonávať

 Vašu žiadosť nám môžete poslať:

-          e-mailom na adresu info@mudrochlabs.sk , do predmetu uveďte „GDPR“.

-          poštou na adresu sídla Mudroch LABS s.r.o., Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica

Každou Vašou žiadosťou sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Poskytovanie informácií a vybavovanie žiadostí je bezplatné. Pokiaľ ale ako dotknutá osoba zašlete tú istú žiadosť opakovane, pričom táto bude zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, máme právo:

-          požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia,

-          odmietnuť konať na základe Vašej žiadosti.

 

Tento dokument nadobúda platnosť dňom 25.5.2018.

Tím Mudroch LABS s.r.o. 24. 5. 2018