Skontaktujte se
se specialistem

Ozvěte se nám pro získání individuální nabídky
šité na míru Vašim potřebám.

Zásady spracúvania osobných údajov pre obchod

Vážený zákazníci,

aby ste mohli nakupovať a používať naše výrobky, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom sú pre nás dôležité. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

 1. 1.       Kto spracúva Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Mudroch LABS s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 11879/S, so sídlom Moskovská 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36653900, kontakt: www.mudrochlabs.sk (ďalej len prevádzkovateľ).

 

 1. 2.       Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje

a) Predaj a obchodná činnost

Spracúvanie vykonáváme za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenia objednávky, zaslanie tovaru, vydania dokladu, priradenie ceny a prípadne riešenia odstúpenia od zmluvy.

b) Záručný a pozáručný servis

Spracúvanie vykonávame za účelom riešenia reklamácii, a to najmä na prijatie a zaevidovanie servisnej zákazky, vybavenie servisnej zákazky, vydania dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy, záručný a pozáručný servis produktov.

c) Poskytovanie služieb Mudroch LABS s.r.o.

Spracúvanie vykonávame za účelom uzatvorenia zmluvy a jej plnenia, a to najmä na zaevidovanie Vami  zaslanej objednávky, vydania účtovného dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

d) Podpora služieb kontaktného formulára na www.mudrochlabs.sk

Spracúvanie vykonávame pre účel odpovede na Vaše otázky cez kontaktné formuláre na stránkach www.mudrochlabs.sk .

e) Fakturácia a účtovníctvo

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe zákona o účtovníctve.

f) Preprava

Spracúvanie vykonávame za účelom dodania objednaného tovaru na adresu objednávateľa prostredníctvom doručovateľských spoločností a poštových služieb.

g) Marketing

Spracúvanie vykonávame za účelom vypracovania cenových ponúk, starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o svojich súvisiacich výrobkoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie.

 

 1. 3.       Aké osobné údaje spracúvame pre jednotlivé účely
  pre účel pre účel pre účel pre účel pre účel pre účel pre účel
Aké osobné údaje spracúvame a b c d e f g
meno, priezvisko a titul
obchodné meno
dátum narodenia              
pracovná pozícia              
vlastnoručný podpis            
adresa
IČO
IČ DPH        
DIČ        
číslo bankového účtu            
údaje o platbách            
e-mailové adresy
telefónne číslo
miesto inštalácie zar., výkonu služby          
údaje z kontaktného formulára

 

 1. 4.       Aké právne základy používáme

-          Zákonná povinnosť napr. pre vystavovanie a archiváciu účtovných dokladov.

-          Plnenie zmluvy napr. pre dodávku výrobkov/tovarov a služieb.

-          Oprávnený záujem napr. informovať zákazníkov o svojich súvisiacich výrobkoch a službách, ich inováciách alebo vlastnostiach, poskytovať im technickú podporu a odborné školenia.

-          Súhlas pre zasielanie informácií napr. pre potenciálnych záujemcov o produkty.

 

 1. 5.       Ako nám môžete dať súhlas

Ak je na spracúvanie Vašich osobných údajov potrebný súhlas, môžete nám ho dať jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      cez online formulár

b)      cez e-mail

 

 1. 6.       Ako môžete svoj súhlas odvolať

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)      zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu e-mailom na: info@mudrochlabs.sk, do predmetu uveďte „Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov“.

b)      zaslaním žiadosti o odvolanie Súhlasu poštou na adresu uvedenú v bode 1.

 

 1. 7.       Komu Vaše údaje poskytujeme

Aby sme zaistili riadny chod našej spoločnosti a poskytli Vám kvalitné služby, majú prístup k Vašim osobným údajom aj ďalšie subjekty. Ide najmä o poštových doručovateľov a dopravcov tovaru, účtovníčku a ďalšie oprávnené subjekty, ktoré poskytujú služby nám a s ktorými máme s cieľom chrániť vás uzatvorenú korektnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Osobné údaje nebudú prenášané do tretej krajiny (tzn. mimo priestor EU).

 

 1. 8.       Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje

-          Účtovné doklady uchovávame po dobu 10 rokov.

-          Zmluvy uchovávame po dobu trvania zmluvy. Po ukončení Vašej zmluvy alebo záväzkov z nej vyplývajúcich alebo súvisiacich s ňou, máme Vaše údaje uložené na obdobie, ktoré je vyžadované a uvedené v príslušných právnych predpisoch a ďalej podľa všeobecných premlčacích dôb.

-          Dokumenty obchodného charakteru ako sú napr. objednávky alebo cenové ponuky uchovávame po dobu 1 roku. 

-          Dokumenty vzťahujúce sa k servisným opravám a reklamáciám uchovávame po dobu 7 rokov. Dokumenty týkajúce sa služieb Mudroch LABS s.r.o. po dobu trvania zmlúv alebo 10 rokov. Dokumenty týkajúce sa marketingu uchovávame po dobu 1 roku, alebo kým sa neskončí ich účel, prípadne po kratšiu dobu ak nás o to požiadate.

-          Osobné údaje so Súhlasom dotknutej osoby uchovávame po dobu 3 rokov, alebo kým dotknutá osoba neodvolá svoj Súhlas.

 

 1. 9.       Na koho sa môžete obrátiť

Ak máte akékoľvek otázky, či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete nám napísať na adresu: info@mudrochlabs.sk , do predmetu uveďte „GDPR“.

 

 1. 10.   Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Zákon na ochranu Vašich osobných údajov ustanovil pre Vás nasledujúce práva: právo na informácie, právo na prístup k osobným údajom, právo na vymazanie, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo odmietnuť automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať. Podrobné znenie práv je uvedené v samostatnom dokumente „Poučenie o právach dotknutých osôb“, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame Vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť emailom na: info@mudrochlabs.sk , do predmetu uveďte „GDPR“.  Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. 11.   Ako spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Údaje sú spracúvané vrámci účelu, na ktorý boli získané a v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi. Pre spracúvanie nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.

 

 1. 12.   Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Pravidelne vzdelávame zamestnancov ako narábať so zverenými údajmi. Osobné údaje sú chránené šifrovaním, pseudonymizáciou, obmedzením prístupu osôb, zabezpečením a monitorovaním priestorov, firewallom, prísnou doménovou politikou, heslom a antivírovým programom.

 

 1. 13.   Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25.5.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. Aktuálne znenie Zásad spracúvania osobných údajov je zverejnené na našom webovom sídle.

 

Tím Mudroch LABS s.r.o.

24. 5. 2018